ASAS Sertifisering AS Kontakt

Usikker på sertifisering? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Fordi vi kan sertifisering!

Vi har revisorer spredt over store deler av Norge

Les mer på våre sertifiseringssider for å lære mer!

SERTIFISERT OPPLÆRINGSVIRKSOMHET

Forskrift om administrative ordninger, stiller klare krav til virksomheter som skal driver med sertifisert sikkerhetsopplæring, §8-1, opplæringsvirksomheter/ skoler som driver med sertifisert sikkerhetsopplæring i.h.t §10-3 i forskrift om utførelse av arbeid skal være sertifisert.

 

Kravene som stilles av ASAS Sertifisering AS er beskrevet nedenfor.

 1. Virksomheten skal ha kunnskap og kompetanse om gjeldene lover, forskrifter og standarder på det aktuelle området som opplæringen gis, samt kapasitet til gjennomføringen av denne opplæringen.
 2. Opplæringen skal oppfylle kravene i.h.t. til forskrift om utførelse av arbeid §10-3. (Krav om sertifisert sikkerhetsopplæring)
 3. Virksomheten må kunne utvikle egne kurs/timeplaner for opplæringen
 4. Virksomheten skal inneha forsikring mot personskade både av elever og instruktør. Virksomheten skal også så langt det er mulig, være tilpasset funksjonshemmede.
 5. Virksomheten skal sørge for å registrere opplærte personer i et register med nødvendig konsesjon.
 6. Virksomheten skal disponere godkjente lokaler og teknisk utstyr under opplæringen.
 7. Virksomheten skal oppfylle kravene i forskrift om administrative ordninger § 8-1 og dette skal dokumenteres i et kvalitetssystem.
 8. Virksomheten skal være registrert i Brønnøysund.

 

Midlertidig tillegg ved fjernundervisning

 1. Synkron fjernundervisning - Det skal være en direkte to veis forbindelse i både lyd og bilde, slik at instruktør og elever kan se og kommunisere med hverandre fortløpende under hele opplæringen. Instruktøren skal være tilgjengelig også under arbeidsoppgaver ol.
 2. Skal kunne bruke flere medier, ofte i kombinasjon f.eks: trykt materiell, film, PowerPoint osv.
 3. Rutine som klart beskriver gjennomføring av Modul 1, Modul 2, Modul 3, og Modul 4
 4. Opplæringsvirksomheten må kunne fremlegge sporbar dokumentasjon på faktisk gjennomført undervisning, undervisningstid, deltagelse og undervisningsmateriell. Som i ordinær klasseromsundervisning, må instruktøren vurdere og verifisere elevens innsikt og delaktighet.
 5. Opplæringsvirksomheten må vurdere størrelse på kursgruppe basert på aktuell teknisk løsning.
 6. Det skal dokumenteres tilgang til nødvendig arbeidsutstyr for den praktiske del av kurset
 7. Beskrivelse av rutine/prosedyre for elektronisk prøving.
 8. Rutine/prosedyre for hygienetiltak og smittebegrensning ved gjennomføring av den praktiske opplæringen.

 

Dette dokumenteres til ASAS Sertifisering AS, før det gis tillatelse til fjernundervisning.

 

 


+