ASAS Sertifisering AS Kontakt

Usikker på sertifisering? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Fordi vi kan sertifisering!

Vi har revisorer spredt over store deler av Norge

Les mer på våre sertifiseringssider for å lære mer!

INFO FRA ASAS OKTOBER 2018


Administrative ordningerASAS utfyllende info med referanse til forskrift om administrative ordninger til våre sertifiserte opplæringsvirksomheter, ASAS veiledninger er markert i rødt Iht administrative ordninger 706

§ 8-1. Krav til opplæringsvirksomheter som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr
Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10, skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan.
Virksomheten skal oppfylle minst følgende krav:

a)opplæringen skal drives i henhold til planer for sikkerhetsopplæring,
- Opplæringen skal gjennomføres og dokumenteres basert på godkjente opplæringsplaner i sertifiseringsordningen.

b) kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 skal oppfylles,
-  Modul 1, 2 og 3 skal sees i sammenheng, og gjennomføres og dokumenteres av samme sertifiserte opplæringsvirksomhet iht prosedyre/krav fra SGS.

c) den som skal utføre sikkerhetsopplæringen, skal ha nødvendige kunnskaper og erfaring for å gjennomføre opplæringen,

- Det skal være dokumentert kompetanse til de sertifiserte fagområder, og det skal foreligge oversikt over alle instruktører. Dette skal til enhver tid være oppdatert og dokumentert i virksomheten.

d) den skal ha kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder på det aktuelle området,
- Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorganer (SGS) ønsker å presisere for alle sertifiserte opplæringsvirksomheter, iht vedtak i SGS den 19.11.2002: Kurs i modul 1.1 har en gyldighet på 3 år, evt. endringer i forskrifter etc. kan føre til kortere gyldighetstid.

e) den skal bare bruke arbeidsutstyr under sikkerhetsopplæringen som er i samsvar med kravene i denne forskriften,
- Når det gjelder gjennomføring av modul 4 i bedrift med fadder. Så ønsker vi å presisere at det alltid skal foreligge signert avtale hos/med den sertifiserte opplæringsvirksomheten før mengdetrening igangsettes med fadder. Opplæringsvirksomheten SKAL ha dokumentasjon på fadder med kompetanse, og dokumentasjon på at maskin/ utstyr er i forskriftsmessig stand før praksis igangsettes. Den sertifiserte opplæringsvirksomheten skal ha prosedyrer/ rutiner som sikrer dette.

f) den skal ha kapasitet for sikkerhetsopplæringen,
- Opplæringsvirksomheten skal til enhver tid ha tilgang til riktig kompetanse og undervisningsmateriell for å gjennomføre hele opplæringen.

g) sikkerhetsopplæringen skal organiseres uavhengig av virksomhetens øvrige aktivitet,
- Sikkerhetsopplæringen i virksomheten skal tydelig og lett kunne identifiseres i virksomhetens organisasjon som en egen avdeling med egen linjeorganisasjon og ledelse.

h) den skal disponere nødvendige lokaler og utstyr,
- Sertifisert opplæringsvirksomhet, skal til enhver tid ha tilgang tilnødvendige lokaler og utstyr til å gjennomføre alle 4 moduler i sertifisert sikkerhetsopplæring.

i) den skal så langt det er rimelig og mulig kunne tilrettelegge opplæringen slik at personer med funksjonshemming også kan gis sikkerhetsopplæring hvis funksjonshemmingen ikke er til hinder for å utføre arbeidet,
- Dette omfatter tilgjengelighet for funksjonshemming som kan aksepteres for brukere av den aktuelle typen av arbeidsutstyr. Undervisningen skal legges til rette for elever med lese- og skrivevansker og personer med fremmedspråklig bakgrunn.

j) den skal kunne avholde egnethetsprøve og prøveperiode for borger fra annet EØS-land eller Sveits som søker Arbeidstilsynet om tillatelse etter § 9-1 og § 9-2,

k) den skal avholde avsluttende prøver etter gjennomgått sikkerhetsopplæring,
- Teoretisk og praktisk prøve skal foregå og gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, uten unntak iht punkt 11 i norm for opplæringsvirksomhet.

l) den skal ha de nødvendige forutsetninger for å kunne utstede dokumentasjon for bestått sikkerhetsopplæring,
Med dokumentasjon menes i denne sammenheng kursbevis eller lignende som beskriver gjennomførte moduler, kurslengde i timer, kursinnhold og beståtte avsluttende prøve. Dokumentasjonen skal være det grunnleggende dokumentet for utstedelse av kompetansebevis.

m) den skal sørge for å registrere opplærte personer i registre med nødvendig konsesjon,
           

n) den skal ha forsikring for personskade som kan oppstå i forbindelse med sikkerhetsopplæringen.
Virksomheten skal ha forsikring som dekker eventuell personskade på elever, instruktører og tredje person. Ansvarsforsikringen skal også dekke skade på oppdragsgivers og tredje persons utstyr eller eiendom. Forsikringen skal dekke et beløp på inntil 150 G for hver påført skade.

Oppfyllelse av kravene i annet ledd skal dokumenteres.


- Kursdokumentasjon skal oppbevares i 10 år, og være tilgjengelig for sertifiseringsorgan og myndighetene på forlangende.

Overnevnte punkter implementeres i alle sertifiserte virksomheter, implementering sjekkes på neste revisjon.

 

Tekstboks:   Kontakt oss        330 60500 asas@asassert.no  www.asassert.no
GENERELL INFORMASJON VEDR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING:

Kravspesifikasjon/ norm for e læring og simulator – denne har vært ute til høring. Høringsfristen var satt til den 22.6.18, høringsinnspill vil bli gjennomgått som et samarbeid mellom Arbeidstilsynet og SGS. Resultat av dette vil bli fremlagt på neste møte i Arbeidstilsynets fagforum i Oktober 2018.  

 

Med vennlig hilsen

Ellington Wilkins
Revisjonsleder

 


+