ASAS Sertifisering AS Kontakt

Usikker på sertifisering? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Fordi vi kan sertifisering!

Vi har revisorer spredt over store deler av Norge

Les mer på våre sertifiseringssider for å lære mer!

Viktig informasjon til sertifiserte sakkyndige virksomheter

Januar 2020

Til alle virksomheter som er sertifisert etter forskrift om utførelse av arbeid, kapitel 13, §§ 13-1 og 13-3, samt forskrift om administrative ordninger § 8-6.
ASAS informerer om status vedr. sertifiserte sakkyndige virksomheter §8-6, med tilhørende normative dokumenter.
Nye norm for kontrollomfang av november 2018, er publisert på vår hjemmeside www.asassert.no og www.arbeidstilsynet.no
Dette er inntil videre en overordnet norm i tillegg til den eksisterende normen fra 2013.
Avklaringer til kontroll utført av sakkyndig virksomhet, er også publisert på www.asassert.no og www.arbeidstilsynet.no
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/sakkyndig-kontroll/
Presiseringer fra ASAS vedr. sertifisert sakkyndig virksomhet:

 • Krav til kjøreteknisk kontroll av mobilkran m.m

Krav til sakkyndig kontroll med kjøretøydelen av mobilkraner og annet arbeidsutstyr – utført av sertifisert sakkyndig virksomhet i samsvar med forskrift om administrative ordninger § 8-7, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 13-1.

 • Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr omfatter også kjøretøydelene av arbeidsutstyret, som bremser, styring, dekk, osv.
 • Kontroll utført av et teknisk kontrollorgan utpekt av Statens Vegvesen, kan være delgrunnlag for endelig attest fra sertifisert sakkyndig virksomhet, f.eks. hvis den sakkyndige virksomheten ikke selv har tilgang på nødvendig utstyr.
 • Produsentens tekniske dokumentasjon og bruksanvisning skal være utgangspunkt for kontrollen, i tillegg til den sakkyndige virksomhetens kompetanse og tilgang på nødvendig utstyr.
 • Der det er nødvendig for sikkerheten, skal det være definerte akseptkriterier – for eksempel for bremsevirkning – og funksjonskontroll skal gjennomføres slik at funksjonen vurderes opp mot akseptkriteriene.
 • Der det ikke finnes dokumentasjon fra produsenten som grunnlag for kontroll, eller denne er mangelfull, skal sakkyndig virksomhet utarbeide nødvendige rutiner og framgangsmåter for kontroll.
 • Sakkyndig virksomhet skal anvende sine faglige kvalifikasjoner og oppdatert faglig kunnskap i samsvar med den teknologiske utviklingen, og som samtidig er allment kjent og akseptert i bransjen. De faglige kvalifikasjonene skal omfatte kunnskap om bruk av aktuelle standarder for å bekrefte tilstanden til det aktuelle arbeidsutstyret. Sakkyndig virksomhet som selv utarbeider nødvendige rutiner og framgangsmåter for kontroll, skal være sertifisert som S1. Kravene til kvalifikasjoner hos sakkyndig virksomhet, er konkretisert i «Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet».
 • God praksis for kjøreteknisk kontroll av kjøretøy som skal brukes langs offentlig veg, er beskrevet i «forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy».
 • Sakkyndig virksomhet skal avstå fra å gjennomføre sakkyndig kontroll dersom det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for kontroll.
 • Dersom eier/bruker ikke har gjennomført vedlikehold som har betydning for sikkerheten, skal sakkyndig virksomhet angi det i dokumentasjonen etter utført kontroll.

Disse kravene er i tråd med «Normer for kontrollomfang» av 13.11.2018.

 • Alle sakkyndige virksomheter skal ha en prosedyre for hvert kontrollpunkt, kontrollpunktene skal være iht til arbeidsutstyrets bruksanvisning og samsvarserklæring. Prosedyrene skal omfatte alle de sertifiserte fagområder, virksomheten er sertifisert for.

Dette må iverksettes og implementeres med umiddelbar virkning, dette sjekkes opp ved neste revisjon.
Avslutningsvis vil vi minne dere om at dokumentasjonskravet gjelder for alle utførte kontroller for sertifisert sakkyndig kontroll.
Vi ønsker å presisere at alle sertifiserte virksomheter er bundet til sertifiseringsorganet via en privatrettslig avtale, og brudd på regelverk med tilhørende normative dokumenter – kan være grunnlag for iverksettelse av prosedyre for reduksjon, suspensjon og eller tilbaketrekking av sertifisering.
ASAS Sertifisering AS minner også om at det er kun de fagområder man innehar en gyldig sertifisering for, som det er mulig å bruke i markedsføring. Virksomhetens gjeldende sertifisering og www.sert555.no er retningsgivende for virksomhetens sertifiserte fagområder.

 

 


+