ASAS Sertifisering AS Kontakt

Usikker på sertifisering? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Fordi vi kan sertifisering!

Vi har revisorer spredt over store deler av Norge

Les mer på våre sertifiseringssider for å lære mer!

Viktig informasjon til sertifiserte opplæringsvirksomheter

Til alle virksomheter som er sertifisert etter forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-2 og 10-3, samt forskrift om administrative ordninger § 8-1.

  1. Unntaket under korona pandemien:

Unntaket under pandemien til å gjennomføre kurs i sertifisert sikkerhetsopplæring som digitale kurs/webinar er nå opphørt. Det vil si at det ikke lenger er anledning til å gjennomføre sertifisert sikkerhetsopplæring som digitale kurs/webinar.
Se avklaring fra Arbeidstilsynet fra 15.3.22 underFra arbeidstilsynet

  1. Avklaringer fra Arbeidstilsynet:

Arbeidstilsynet legger ut jevnlig på sine hjemmesider, avklaringer fra Arbeidstilsynet vedr. sertifisert sikkerhetsopplæring. Det anbefales derfor at denne link https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/opplaring-fra-sertifisert-virksomhet/ legges til som bokmerke på deres PC. Arbeidstilsynet informerer hverken sertifiseringsorgan eller sertifiserte virksomheter om disse avklaringene, og dette er noe hver enkelt må holde seg informert om.

  1. Krav til gjennomført avsluttende prøve:

Krav til innholdet for gjennomført avsluttende praktisk prøve står i opplæringsplanen modul 4, vedlegg 1. Se som eksempel modul 4.1 for masseforflyttingsmaskin. Vedlegg 1 heter «Gjennomført avsluttende praktisk prøve – krav til dokumentasjon».
https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/52de8627080a40748448c7aead0a30ce/modul-4.1-masseforflyttingsmaskiner.pdf
Dokumentasjon for gjennomført avsluttende praktisk prøve skal eleven få med seg når prøven er gjennomført og bestått, jf. kap. 5 nest siste avsnitt. Dersom en annen enn eleven betaler for opplæringen, skal også fakturamottaker få en kopi. Det er ingen begrenset gyldighet for dokumentet «Gjennomført avsluttende praktisk prøve».
Dokumentet er viktig for arbeidsgiverne, siden det der står hvilken sammenheng elevens kvalifikasjoner står i, og hvilken opplæring arbeidsgiveren er forpliktet til å gi for å utfylle opplæringen som er gitt. Dokumentet er også viktig for utstederen av kompetansebeviset, fordi dokumentet «Gjennomført avsluttende praktisk prøve» sammen med et bilde av eleven, er grunnlaget for å utstede ompetansebeviset som skal utstedes i et «varig format» som forskriften sier.
Å ikke gi ut dokumentet «Gjennomført avsluttende praktisk prøve» til eleven når prøven er bestått, er et brudd på adm.ordn. § 8-1 bokstav l, som sier at den sertifiserte virksomheten «skal ha de nødvendige forutsetninger for å kunne utstede dokumentasjon for bestått sikkerhetsopplæring». Får ikke eleven med seg dette dokumentet, må vi konkludere med at virksomheten ikke har de nødvendige forutsetningene, og følgelig ikke kan fortsette som sertifisert virksomhet.

  1. G5 offshorekran:

ASAS har fått utpeking fra ATIL til å sertifisere virksomheter på G5. Fra om med 1. april 22, ble det da mulig for interessenter å søke om sertifisering av offshorekran G5. Ta gjerne kontakt med oss ved behov.

  1. Alle 4 moduler som sertifisert sikkerhetsopplæring:

Som tidligere informert, kommer det nå en presisering fra ASAS i forbindelse med kursgjennomføring i sertifisert sikkerhetsopplæring § 8-1, med tilhørende normative dokumenter.
Vi vil herved minne om at alle 4 modulene i sin helhet, skal tilbys og gjennomføres ved sertifisert sikkerhetsopplæring fra sertifisert virksomhet.
                                                                       *
Avslutningsvis vil vi minne dere om at dokumentasjonskravet gjelder for alle gjennomførte kurs i sertifisert sikkerhetsopplæring.
Vi ønsker å presisere at alle sertifiserte virksomheter er bundet til sertifiseringsorganet via en privatrettslig avtale, og brudd på regelverk med tilhørende normative dokumenter – kan være grunnlag for iverksettelse av prosedyre for reduksjon, suspensjon og eller tilbaketrekking av sertifisering.
ASAS Sertifisering AS minner også om at det er kun de fagområder man innehar en gyldig sertifisering for, som det er mulig å bruke i markedsføring. Virksomhetens gjeldende sertifikat og www.sert555.no er retningsgivende for virksomhetens sertifiserte fagområder.

 

 

 


+